Relaps/Refrakter Akut Lenfoblastik Lösemide İnotuzumab Ozogamisin Tedavisi Sonrası Allojenik Kök Hücre Nakli Sonuçları

Amaç: Erişkinlerde relaps/refrakter ALL’de (R/R ALL) prognoz kötüdür. Allojenik hematopoietik kök hücre nakli (AKHN) R/R ALL’de mevcut tek küratif tedavi seçeneğidir. Kurtarma tedavilerinin öncelikli amacı mümkün olduğunca derin bir hastalık kontrolü sağlayarak AKHN’ye güvenli bir köprü oluşturmaktır. İnotuzumab ozogamisin (InO) tedavisinin R/R ALL’de tek başına kullanımı ile elde edilen yüksek ve derin tedavi yanıtları yanı sıra AKHN’ye ilerleme oranının da standart kemoterapilere göre dört kat yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada R/R ALL tanısıyla InO kurtarma tedavisi aldıktan sonra merkezimizde AKHN yapılan hastaların sonuçları özetlenmiştir.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2018-Ocak 2021 arasında R/R ALL tanısıyla InO aldıktan sonra remisyon elde edilerek merkezimizde AKHN yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: AKHN sırasında ortanca yaşı 40 (19-71) olan üçü erkek toplam altı hasta dahil edildi. Birer hastaya ikinci ve üçüncü AKHN öncesinde; kalan dört hastaya ilk AKHN öncesinde InO tedavisi verildi. Hastalara ortanca iki kür (1-4) InO uygulandı. InO ile tedavi sırasında hiçbir hastada ciddi yan etki izlenmedi. AKHN süresince hastaların %83.3’üne (n= 5) defibrotid ile venooklüzif hastalık profilaksisi verildi. Hastaların %50’sinde (n= 3) transplant ilişkili mortalite; %16.7’sinde (n= 1) erken dönemde hastalık progresyonu (santral sinir sistemi tutulumu) nedeniyle mortalite izlendi. Uygulanan InO kür sayısı ikiden fazla olan hastalarda genel sağkalım daha düşük olma eğilimindeydi (p= 0.10, log-rank testi ile). Hastaların %33.3’ü (n= 2) ortanca 28 aylık (8-47) takipte tam remisyonda (TR) ve nakil ilişkili komplikasyon olmaksızın takip edilmektedir.

Sonuç: InO kurtarma tedavisi sonrası TR elde edilerek AKHN yapılan R/R ALL hastalarında uzun süreli sağkalım mümkündür. İki kürden fazla InO kullanımı transplant ilişkili erken mortaliteyi artırdığından AKHN öncesi tedavi iki kür ile sınırlanmalıdır. Erken mortalitenin en önemli sebebi olarak bildirilen venooklüzif hastalık bu çalışmada izlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: İnotuzumab ozogamisin; Akut lenfoblastik lösemi; Allojenik kök hücre nakli