Marjinal Zon Lenfoma Tanılı Hastalarda Klinik Özellikler ve Olası Prognostik Faktörler: İki Merkezden Retrospektif Analiz

Amaç: Marjinal zon lenfoma tüm Hodgkin dışı lenfomaların %5-17’sini oluşturur ve indolan bir klinik seyir gösterir. Prognoz ve tedavi ihtiyacını öngören parametreler hala belirsizdir. Bu çalışmanın amacı, marjinal zon lenfomada klinik ve laboratuvar parametrelerinin hastalığın seyri ve tedavi endikasyonu üzerine olan etkilerini incelemektir.

Hastalar ve Yöntem: 2010-2018 yılları arasında iki merkezin hematoloji bölümlerinde marjinal zon lenfoma tanısı alan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Tanı anındaki demografik ve hastalık özellikleri ile hematolojik ve biyokimyasal parametreler incelenmiştir. Hastaların klinik seyirleri incelenmiştir. Parametrelerin genel sağkalım ve tedavi ihtiyacı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.

Bulgular: 25 (%62.5) kadın ve 15 (%37.5) erkekten oluşan toplam 40 MZL hastası değerlendirildi. Takipte 25 hastanın tedavi ihtiyacı olmuştur ve 15 hasta tedavisiz takip edilmiştir. Tüm marjinal zon lenfoma hastalarının genel sağkalımı 58.4 ay olarak saptanmıştır. Genel sağkalım, nodal marjinal zon lenfomalı hastalarda, ekstranodal ve splenik marjinal zon lenfoma hastalarına göre anlamlı derecede daha yüksek izlenmiştir. Tedavi ihtiyacı olmayan hastaların tanı anındaki trombosit sayısı, tedavi alan hastalardan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek (p= 0.04) saptanmıştır.

Sonuç: Tanı anındaki trombosit sayısının gelecekteki tedavi ihtiyacını belirleyici bir faktör olabilir. Daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç olmakla beraber, marjinal zon lenfomada tanı anındaki trombosit düzeyi hastalığın seyrini tahmin etmeye yardımcı olabilecek objektif ve basit bir kan testi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Marjinal zon lenfoma; Prognoz; Sağkalım; Trombosit