Çoklu İlaca Dirençli Akut Graft Versus Host Hastalığında Ruksolitinib

Amaç: Graft versus host hastalığı (GvHH), allojenik kök hücre naklinin (AKHN) en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Ruksolitinib bir oral Janus Kinase (JAK) 1/2 inhibitörüdür ve tedavi dirençli GvHH tedavisinde etkilidir. Bu çalışmada çoklu ilaç direçli GvHH’de ruksolitinib tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: 2018-2020 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’nda, GvHH olup ruksolitinib tedavisi başlanmış olan 18 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ruksolitinib tedavisine ilk yanıtın ortanca zamanı 15.5 gün (14-20.5) ve toplam yanıt süresi 69 gün (30.25-284.75) (IQR) idi. Yanıt oranı 28. günde %61.1 idi. Genel sağkalım 75 gün (35.75-306.5) idi ve bunlardan ruksolitinib yanıtlı olanlarda genel sağkalım 102.5 gün (62-474.5) iken, ruksolitinib yanıtsız olanlarda 33 gün (23.75-75) (IQR) idi. Ruksolitinib tedavisine yanıt veren 12 hastanın 4’ü (%33.3), tedaviye yanıtsız tüm hastalar (n= 6, %100) kaybedildi (p= 0.013). Çok iyi kısmı yanıt (ÇİKY) elde edilenlerde genel sağkalım, ÇİKY elde edilmeyenlere göre anlamlı oranda daha yüksek bulundu (p= 0.001). Yedi hastada (%38.9) bakteremi gelişti ve bu hastaların altısı ruksolitinib tedavisine yanıtsızdı.

Sonuç: Ruksolitinib, çoklu ilaç dirençli aGvHH’de güvenli ve etkilidir. Tedaviye yanıt alınan hastalarda bakteremi ve sepsise bağlı ölümler daha az sıklıkta meydana gelmektedir ve bu sayede sağkalım uzamaktadır. GvHH’de tedavi yanıtının derinliği, uzun dönemli sağkalımda çok önemli bir belirleyicidir.

Anahtar Kelimeler: Ruksolitinib; Akut graft versus host hastalığı; İlaç direnci