Otolog Kök Hücre Transplantasyonunda Sitomegalovirüs (CMV) ve Hepatit B (HBV) Reaktivasyonu: Tek Merkez Deneyimi

Amaç: Sitomegalovirüs (CMV) reaktivasyonu allojenik hematopoetik kök hücre transplantasyo nu sırasında sık görülür. Hepatit B reaktivasyonu (HBV), akut hepatit ve fulminan karaciğer yet mezliği veya sadece HBV DNA düzeyinde artma şeklinde ortaya çıkabilir. Allojenik hematopoetik kök hücre nakli bağımsız bir risk faktörüyken, otolog hematopoetik kök hücre (HKH) alıcıları için risk ve nakil sürecine etkileri net bilinmemektedir. Çalışmamızda, geriye dönük olarak analiz ettiğimiz otolog HKH alıcılarında CMV enfeksiyonu-engraftman ve hepatit B reaktivasyonu ilişkisini ortaya koymayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Temmuz 2014-Aralık 2019 tarihleri arasında takip edilmiş olan toplamda 174 otolog KHN alıcı olan hasta değerlendirildi. CMV enfeksiyonuna bağlı organ tutulumları doku tanısı, görüntüleme ve klinik bulgularla doğrulandı. CMV enfeksiyonun tipi hastanın klinik izlemi, radyolojik raporları, hastanın tedavi alıp almamasına göre kopya sayısı seyri, virüsün herhangi bir dokunun patolojik incelemesinde tespit edilip edilmemesine göre değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 174 otolog KHN alıcı dahil edildi. CMV reaktivasyon oranı 18 hastayla %10.3’tü. CMV reaktivasyonu olan olguların total Anti-HBc pozitif olma oranı, CMV negatif grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek saptandı. CMV reaktivasyonu grubun- daki olguların HBV reaktivasyon oranı, CMV reaktivasyonu olmayan hasta grubundan istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek saptandı.

Sonuç: Otolog kök hücre nakli de viral reaktivasyonlar açısından dikkatli olunması gereken önemli bir tedavi tipini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sitomegalovirüs (CMV); Hepatit B (HBV); Otolog hematopoetik kök hücre nakli; Reaktivasyon