Süt Çocuklarında Akut Lenfoblastik Lösemi: Geriye Dönük Tek Merkez Deneyimi

Amaç: Çalışmamızda allogeneik kök hücre nakli uygulanmayan süt çocuğu akut lenfoblastik lösemi olgularımızın demografik, klinik ve prognostik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: Bir yaş altı akut lenfoblastik lösemi tanılı olguların klinik, sitogenetik özellikleri, tedaviye yanıtları ve sağkalım süreleri geriye dönük olarak analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya medyan yaşı 8 (2-11) ay olan 15 (10 kız ve 5 erkek) hasta dahil edildi. 14 (%93) hasta B-ALL ve 1 (%7) hasta T-ALL tanısı aldı. Sitogenetik analiz sonuçları olan hastaların dördünde (%40) t (4; 11) saptandı. İndüksiyon tedavisi sonrası 13 (%87) hastada hematolojik tam yanıt elde edildi. Çalışma sürecinde 7 (%47) hasta hayatını kaybetti.

Sonuç: Yoğun kemoterapi uygulamalarına karşın süt çocukluğu çağında akut lenfoblastik lösemi olgularının prognozu kötüdür.

Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi; Süt çocuğu; Kemoterapi