Relaps/Refrakter Lenfoma (Mantle Hücreli Lenfoma Hariç) Hastalarında Lenalidomid Bazlı Tedavi Sonuçları: Çok Merkezli Sonuçlar

Amaç: Lenfomalar, çoğunlukla B hücre kökenli heterojen bir hastalık grubunu temsil eder. Lenalidomid, kemo-immünoterapötik ajanlara talidomidin yapısal bir analoğu olarak dahil edilmiştir. Bu çalışmada amaç, mantle hücreli lenfoma dışı lenfomalarda, lenalidomid ile ilgili gerçek yaşam verilerimizi ortaya çıkarmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında lenfoma tanısı alan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Lenalidomid kombine rejimleri şu şekilde gruplandırılmıştır: Lenalidomi-deksametazon (Len-D); lenalidomid-bendamustin (Len-B); lenalidomid-rituksimab (Len-R).

Bulgular: On beş (%60.9) hasta Len-D, 6 (%30.4) hasta Len-B ve 2 (%8.7) hasta Len-R aldı. En yaygın yanıt 13 (%56.5) hasta ile progresif hastalık idi, sadece 2 (%8.7) hastada tam yanıt vardı.

Sonuç: Lenalidomid, diffüz büyük B hücreli lenfomalar (DBBHL), folliküler lenfoma (FL) ve indo- len relaps/refrakter lenfomalar ile relaps/refrakter Hodgkin lenfomada (HL) yeni tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma; Non-hodgkin lenfoma; Lenalidomid; Çok merkezli gerçek yaşam verileri