Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Prognostik Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması

Amaç: Diffüz büyük B hücreli lenfomada (DBBHL) klinik, laboratuvar, biyolojik ve genetik faktörler prognozu etkileyebilir. Yeni faktörlerin eklenmesi ile, yıllar içinde yeni prognostik skorlama sistemleri geliştirilmiştir.

Hastalar ve Yöntem: 2008-2017 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji bölümünde takip edilen 100 DBBHL hastası retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: IPI, R-IPI ve NCCN-IPI risk skorları arttıkça total sağkalım (TS) azalmaktaydı (sırasıyla, p= 0.044, p= 0.008, p= 0.010). IPI, R-IPI ve NCCN-IPI 3 yıllık TS ve hastalıksız sağkalım (HS) açısından karşılaştırıldığında, üç skorlama sistemi de TS’ı öngörüyordu (sırasıyla, p= 0.005, p= 0.002, p= 0.010), ancak HS’ı en iyi öngören NCCN-IPI idi (p= 0.039). 5 yıllık HS’ı en iyi öngören skorlama sistemleri IPI ve R-IPI idi (sırasıyla, p= 0.047, p= 0.004).

Sonuç: 3 yıllık HS’ı en iyi NCCN-IPI, 5 yıllık HS’ı en iyi IPI ve R-IPI öngörüyordu.

Anahtar Kelimeler: DBBHL; IPI; R-IPI; NCCN-IPI