Otolog Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Multipl Miyelom Hastalarında Sağkalım Verileri

Amaç: Multipl Myelom (MM) hastalarında yüksek doz tedavi sonrası otolog hematopoietik kök hücre nakli (OHKHN) standart tedavi haline gelmiştir. Biz de merkezimizde MM tanısı ile takip edilen ve OHKHN uygulanan hastalarımızın genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım verilerini elde etmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: 2017-2020 yılları arasında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği takip ve tedavisi yapılan ve OHKHN uygulanmış MM tanılı 36 hasta yer aldı. Veriler geriye dönük dosya sistemi üzerinden tarandı.

Bulgular: 36 MM tanılı hastadan 20’si erkek 16’sı kadındı. Medyan tanı yaşı 59 olarak saptandı. Hastaların tamamına başlangıç tedavisi olarak bortezomib içeren kemoterapi protokolleri verilmişti.ISS evreleme sistemine göre değerlendirildiğinde 6 hasta (% 16.6) ISS evre I, 16 hasta (%44.4) ISS evre II, 14 hasta (% 38.8) ISS evre III olarak değerlendirilmiştir. Mobilizasyon rejimi olarak 2 hastada yalnızca G-CSF (%5.5), 31 hastada Siklofosfomid ve G-CSF (%86.1), 3 hastada (%8.3) ise Siklofosfomid, G-CSF ve Pleriksafor kullanılmıştır. Hastalarımızın genel sağkalım oranı 1. yıl%85.0 ± 06.2, 2. yıl %74.5 ± 07.9 olarak bulunmuştur. Progresyonsuz sağkalım sonuçları ise 1. yıl %87.1 ± 1, 2. yıl %66.2 ± 9.5 olarak bulunmuştur.

Sonuç: MM heterojen bir hastalıktır ve tedavi hasta özelliklerine göre bireyselleştirilmelidir. Tedavide etkin birçok farklı sınıfa ait yeni ilaçlar bulunmuştur. Özellikle hedefe yönelik tedaviler ile sağkalımda belirgin iyileşme elde edilmiştir. Mevcut verilerimize göre uygun hastalarda yüksek doz kemoterapi sonrası uygulanan OHKHN etkin bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Multipl myelom; Otolog hemopoietik kök hücre nakli; Sağkalım