COVID-19 Pandemi Kısıtlamaları Hematoloji Kliniğinin İşlevselliğini Etkiledi Mi?

Amaç: Çalışmamızın amacı, kısıtlamaların uygulandığı COVID-19 pandemi sürecinde hematoloji klinik işleyişinin değerlendirilmesidir.

Hastalar ve Yöntem: Pandeminin ilk döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 13.03.2020-15.05.2020 ile bu tarih aralığına karşılık gelen 2019 döneminde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji kliniklerine yatışı yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Her iki dönemde de yatan hasta sayısı 266 idi. 65 yaş üstü hasta oranı anlamlı olmamakla birlikte 2020’de daha düşük saptandı (%33.1’e kaşın %40.6, p= 0.72). Pandemi döneminde 2019’a göre tanısal amaçlı yatışı yapılan hasta sayısı anlamlı olarak yüksek (OR: 2,1, %95 GA: 1.35-3.26, p< 0.001); herhangi bir enfeksiyon nedeniyle yatış oranı ise düşük (OR: 0,44, %95 GA: 0.27-0.71, p< 0.001) bulundu. Tanısal amaçlı yatış yapılan hastalarda 2020 yılında hem erkek hasta oranı yüksek (OR: 0.4, %95 GA: 0.18-0.92, p= 0.031) hem de yatış süresi daha uzun (medyan 7’ye 14 gün, p= 0.007) bulundu. Kemoterapi, destek ve mobilizasyon amaçlı yatışlar arasında fark saptanmadı. Replasman ihtiyacı nedeniyle yatışı yapılan hasta oranı yine pandemic döneminde yüksek iken (OR: 4.7, %95 GA: 1.7-12.6, p< 0.001), tüm hastalar değerlendirildiğinde kan ürünü kullanımı sıklığı iki yıl arasında farklı değildi.

Sonuç: Çalışmamız, kısıtlamalar sürecinde hematoloji hasta yönetiminin önemini ve işlevselliğinin değişmediğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; Hematoloji; Kan transfüzyonu