Relaps Refrakter Hodgkin Lenfomada Brentuksimab Vedotin Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi

Amaç: Bu retrospektif çalışmada relaps/refrakter (R/R) hodgkin lenfoma (HL) hasta grubunda brentuksimab vedotin (BV) tedavisinin etkinlik ve güvenilirliğini göstermeyi amaçlayan tek merkez deneyimimizi paylaştık.

Hastalar ve Yöntem: Temmuz 2000-Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı’nda takibi yapılan 18 R/R HL hastası dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 10’u erkek, ortanca yaşı 35.1 (22-58), ortanca takip süresi 43 ay (18- 162) idi. Bütün hastalar ilk sıra ABVD (Doksorubusin, Bleomisin, Vinblastin, Dakarbazin) tedavisi aldı ve otolog kök hücre nakli (OKHN) uygulandı.

Bulgular: Tanıdan ilk BV uygulamasına kadar geçen ortanca süre 36 (11-161) ay olup, 16 hasta OKHN, 2 hasta allojeneik nakil sonrası BV aldı. BV, 12 hastada 3 kür tedaviyi tamamlayarak, ortanca 5 kür verildi (2-16). BV alan 4 hastada tam yanıt (%22), 6 hastada parsiyel yanıt (%33), 4 hastada stabil hastalık (%22), 4’ünde ise progresyon (%22) görüldü. BV tedavisine yanıtlı 10 hastanın 2’sinde (%20) ilk 12 ayda nüks gelişti ve sonrası ortanca 4 ayda eksitus (3-5) oldu. BV ile tedavi yanıtı alınamayan 8 hasta farklı tedaviler aldı. BV sonrası ortanca takip süresi 9 ay (1-27), 1 yıllık progresyonsuz sağkalım %39’dur.

Sonuç: BV R/R HL hasta grubunda nakil öncesi hastalık kontrolü sağlamada etkin olduğu gibi, nakil sonrası sonuçlarda da belirgin düzelme sağlayan, tolere edilebilir bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Relaps/refrakter; Hodgkin lenfoma; Brentuksimab vedotin